Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Ocena zagrożenia wybuchu

Zagrożenie wybuchu może mieć miejsce w wielu różnych środowiskach pracy. Gdy pojawia się mieszanina wybuchowa i źródło zapłonu, wówczas efektem jest niebezpieczny wybuch i pożar. Aby określić, w jakich przypadkach takie zagrożenie istnieje, wykonuje się ocenę zagrożenia wybuchu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) wskazuje, w jakich przypadkach konieczne jest dokonanie oceny zagrożenia wybuchu.

Kiedy konieczne jest dokonanie oceny zagrożenia wybuchu?

Paragraf 37, ustęp 1 rozporządzenia określa, że „W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem”.

Jak wskazują przepisy, ocena zagrożenia wybuchem musi obejmować określnie obszarów zagrożonych wybuchem, wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji graficznej wraz z wyznaczeniem czynników mogących wywołać zapłon.

Zgodnie z normą PN-EN 1127-1 istnieją następujące rodzaje źródeł zapłonu:

 • adiabatyczne sprężenie i fale uderzeniowe
 • elektryczność statyczna
 • fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej od 104 Hz do 3×1015 Hz
 • fale elektromagnetyczne od 3×1011 Hz do 3×1015 Hz
 • gorące powierzchnie
 • iskry generowane mechanicznie
 • płomienie i gorące gazy
 • prądy błądzące, katodowa ochrona przed korozją
 • promieniowanie jonizujące
 • reakcje egzotermiczne z włączeniem samozapalenia pyłów
 • uderzenie pioruna
 • ultradźwięki
 • urządzenia elektryczne

Ocena zagrożenia wybuchem a analiza i ocena ryzyka wybuchu

Obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem dotyczy projektantów, inwestorów lub pracodawców albo innych użytkowników decydujących o przebiegu procesu technologicznego.

Ocena zagrożenia wybuchem może być wykorzystana do wykonania analizy i oceny ryzyka wybuchu, która wynika z Dyrektywy ATEX Users 137 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.).

Analiza i ocena ryzyka wybuchu ma duże znaczenie wtedy, gdy składa się dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę.

W razie dodatkowych pytań związanych z oceną zagrożenia wybuchu zachęcamy do kontaktu.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38