Školiace stredisko - KURSO

Hodnotenie rizika výbuchu

Nebezpečenstvo výbuchu môže vzniknúť v mnohých rôznych pracovných prostrediach. Keď sa objaví výbušná zmes a zdroj vznietenia, výsledkom je nebezpečný výbuch a požiar. Aby sa zistilo, v ktorých prípadoch takéto riziko existuje, vykoná sa posúdenie rizika výbuchu.

Nariadenie ministra vnútra a správy zo 7. júna 2010 o požiarnej ochrane stavieb, iných stavieb a priestorov (Zbierka zákonov z 22. júna 2010) uvádza, v ktorých prípadoch je potrebné posúdiť nebezpečenstvo výbuchu.

Kedy je potrebné posúdenie rizika výbuchu?

V § 37 ods. 1 vyhlášky sa uvádza, že „v objektoch a priľahlých priestoroch, kde sa uskutočňujú technologické procesy s použitím materiálov, ktoré môžu produkovať výbušné zmesi, alebo v ktorých sa takéto materiály skladujú, sa vykonáva hodnotenie nebezpečenstva výbuchu“ .

Ako je uvedené v predpisoch, hodnotenie nebezpečenstva výbuchu musí zahŕňať definíciu potenciálne výbušných oblastí, určenie zón s nebezpečenstvom výbuchu a vypracovanie vhodnej grafickej dokumentácie spolu s určením faktorov, ktoré môžu spôsobiť vznietenie.

Podľa normy PN-EN 1127-1 existujú tieto typy zdrojov vznietenia:

 • adiabatická kompresia a rázové vlny
 • statická elektrina
 • rádiofrekvenčné elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3 × 1015 Hz
 • elektromagnetické vlny od 3 × 1011 Hz do 3 × 1015 Hz
 • horúce povrchy
 • mechanicky generované iskry
 • plamene a horúce plyny
 • bludné prúdy, katódová ochrana proti korózii
 • ionizujúce žiarenie
 • exotermické reakcie vrátane samovznietenia prachu
 • Hromový úder
 • ultrazvuky
 • elektrické spotrebiče

Hodnotenie rizika výbuchu verzus analýza a hodnotenie rizika výbuchu

Povinnosť vykonať posúdenie nebezpečenstva výbuchu sa vzťahuje na projektantov, investorov alebo zamestnávateľov alebo iných užívateľov, ktorí rozhodujú o priebehu technologického procesu.

Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu je možné použiť na vykonanie analýzy a hodnotenia nebezpečenstva výbuchu, ktoré vyplýva zo Smernice pre používateľov ATEX 137 a nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, súvisiace možnosť atmosféry na pracovisku.výbušný (Zbierka zákonov z 30. júla 2010).

Analýza a posúdenie rizika výbuchu má veľký význam pri predkladaní podkladov na získanie stavebného povolenia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa hodnotenia nebezpečenstva výbuchu, neváhajte nás kontaktovať.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

5 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38