Školicí středisko - KURSO

Hodnocení rizika výbuchu

Nebezpečí výbuchu může nastat v mnoha různých pracovních prostředích. Když se objeví výbušná směs a zdroj vznícení, následkem je nebezpečný výbuch a požár. Aby bylo možné určit, ve kterých případech takové riziko existuje, je provedeno posouzení rizika výbuchu.

Vyhláška ministra vnitra a správy ze dne 7. června 2010 o požární ochraně staveb, jiných staveb a prostor (Sbírka zákonů ze dne 22. června 2010) uvádí, v jakých případech je nutné posoudit nebezpečí výbuchu.

Kdy je nutné posouzení rizika výbuchu?

V paragrafu 37 odst. 1 vyhlášky se stanoví, že „V objektech a přilehlých prostorách, kde se provádějí technologické procesy s použitím materiálů, které mohou produkovat výbušné směsi nebo ve kterých jsou takové materiály skladovány, se provádí posouzení nebezpečí výbuchu“ .

Jak je uvedeno v předpisech, hodnocení rizika výbuchu musí zahrnovat definici oblastí s nebezpečím výbuchu, stanovení zón s nebezpečím výbuchu a vypracování vhodné grafické dokumentace spolu s určením faktorů, které mohou způsobit vznícení.

Podle normy PN-EN 1127-1 existují následující typy zdrojů vznícení:

 • adiabatická komprese a rázové vlny
 • statická elektřina
 • radiofrekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3 × 1015 Hz
 • elektromagnetické vlny od 3 × 1011 Hz do 3 × 1015 Hz
 • horké povrchy
 • mechanicky generované jiskry
 • plameny a horké plyny
 • bludné proudy, katodická ochrana proti korozi
 • ionizující radiace
 • exotermické reakce včetně samovznícení prachu
 • Hromový úder
 • ultrazvuky
 • elektrické spotřebiče

Hodnocení rizika výbuchu versus analýza a hodnocení rizika výbuchu

Povinnost provést posouzení nebezpečí výbuchu se vztahuje na projektanty, investory nebo zaměstnavatele či jiné uživatele, kteří rozhodují o průběhu technologického procesu.

Posouzení rizika výbuchu lze použít k provedení analýzy a hodnocení rizika výbuchu, které vyplývá ze směrnice ATEX Users 137 a nařízení ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, související možnost atmosféry na pracovišti.výbušná (Sbírka zákonů ze dne 30. července 2010).

Analýza a posouzení rizika výbuchu má velký význam při předkládání podkladů pro získání stavebního povolení.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se posouzení nebezpečí výbuchu, neváhejte nás kontaktovat.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

8 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38