Školicí středisko - KURSO

Hodnocení rizika výbuchu

Některá pracovní prostředí představují nebezpečí výbuchu, které souvisí především s vlastnostmi pracovních míst, používanými přístroji nebo látkami a směsmi. Aby došlo k výbuchu, musí se vytvořit výbušná atmosféra a zdroj vznícení, jako jsou jiskry, horké povrchy, plameny, elektrické spotřebiče nebo elektrostatický výboj.

Na pracovištích s nebezpečím výbušné atmosféry je nutné provést komplexní rozbor a posouzení nebezpečí výbuchu. Takovou povinnost ukládá zaměstnavatelům směrnice ATEX Users 137 a nařízení ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci související s možností vzniku výbušné atmosféry na pracovišti (Sbírka zákonů z r. 30. července 2010, .).

Hodnocení rizika výbuchu bere v úvahu:

  • instalace použité na stojanu
  • používané látky a směsi
  • probíhající procesy a jejich interakce
  • pravděpodobnost a trvání výskytu výbušných atmosfér
  • pravděpodobnost výskytu účinných zdrojů vznícení
  • velikost předpokládaných účinků výbuchu

Na základě posouzení nebezpečí výbuchu je možné učinit příslušné rozhodnutí o ochraně proti výbuchu na daném pracovišti.

Rozhodnutí učiněná na základě posouzení rizika výbuchu by měla:

  • zabránit nebo snížit možnost vzniku výbušné atmosféry
  • zabránit nebo snížit možnost vznícení výbušné atmosféry
  • snížit účinky výbuchů a omezit jejich šíření

Provedením rozboru a posouzení rizika výbuchu v souladu se směrnicí a vyhláškou ministra hospodářství je tedy možné snížit riziko na těch pracovištích, kde k výbuchu může dojít.

Zůstaneme vám k dispozici, pokud budete mít jakékoli další dotazy týkající se hodnocení rizika výbuchu.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

5 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38