Školiace stredisko - KURSO

Hodnotenie rizika výbuchu

Určité pracovné prostredia predstavujú nebezpečenstvo výbuchu, ktoré súvisí predovšetkým s vlastnosťami pracovných staníc, používaných zariadení alebo látok a zmesí. Aby došlo k výbuchu, musí sa vytvoriť výbušná atmosféra a zdroj vznietenia, ako sú iskry, horúce povrchy, plamene, elektrické spotrebiče alebo elektrostatický výboj.

Na pracoviskách, kde hrozí výbušná atmosféra, je potrebné vykonať komplexný rozbor a posúdenie nebezpečenstva výbuchu. Takúto povinnosť ukladá zamestnávateľom smernica ATEX Users 137 a nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci súvisiacich s možnosťou vzniku výbušnej atmosféry na pracovisku (Zbierka zákonov z r. 30. júla 2010, .).

Hodnotenie rizika výbuchu zohľadňuje:

  • inštalácie použité na stojane
  • použitých látok a zmesí
  • prebiehajúce procesy a ich interakcie
  • pravdepodobnosť a trvanie výskytu výbušných atmosfér
  • pravdepodobnosť výskytu účinných zdrojov vznietenia
  • veľkosť predpokladaných účinkov výbuchu

Na základe posúdenia nebezpečenstva výbuchu je možné prijať vhodné rozhodnutie o ochrane pred výbuchom na danom pracovisku.

Rozhodnutia prijaté na základe posúdenia rizika výbuchu by mali:

  • zabrániť alebo znížiť možnosť vzniku výbušnej atmosféry
  • zabrániť alebo znížiť možnosť vznietenia výbušnej atmosféry
  • znížiť účinky výbuchov a obmedziť ich šírenie

Vykonaním rozboru a posúdenia nebezpečenstva výbuchu v súlade so smernicou a nariadením ministra hospodárstva je preto možné znížiť riziko na tých pracoviskách, kde k výbuchu môže dôjsť.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa hodnotenia nebezpečenstva výbuchu sme vám naďalej k dispozícii.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

5 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38