Školicí středisko - KURSO

Publikacje

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Kdo a kdy by měl absolvovat vstupní a periodické školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Provádění vstupních a pravidelných školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je jednou z povinností zaměstnavatele. Účelem takového školení je nejen seznámit zaměstnance s pravidly a předpisy společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také s tím, jak postupovat při mimořádných událostech a při poskytování první pomoci. Takové školení lze uspořádat jak interně, tak online. Organizace takového školení na místě může být náročná. Je třeba najít místo konání, instruktora a naplánovat čas pro zaměstnance. Online školení je proto lepší volbou, protože je lze absolvovat v čase a na místě, které vám vyhovují, stačí mít přístup k internetu. Zaměstnanec je povinen písemně potvrdit, že se seznámil s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v angličtině:

Pokud má podnik cizojazyčné zaměstnance, je možné uspořádat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v angličtině nebo s překladatelem.

Pozor!

Jediným případem, kdy se školení zaměstnance před nástupem do zaměstnání nevyžaduje, je situace, kdy zaměstnanec nastoupí na stejnou pozici, kterou u zaměstnavatele zastával před uzavřením následné pracovní smlouvy.

Důležité!

 • Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro zaměstnance v dělnických profesích může probíhat pouze na pracovišti.
 • Online školení mohou absolvovat jak zaměstnanci na administrativních a manažerských pozicích, tak například učitelé, IT specialisté nebo zdravotníci.

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je třeba opakovat čas od času. Tím je zajištěno, že zaměstnanci jsou neustále informováni o aktuálním stavu a že se upevňují již získané znalosti. Náklady na školení plně hradí zaměstnavatel.

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci můžeme rozdělit na:

 • Předběžný
 • Periodické

Vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práciŠkolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci předběžné:

Jejich úkolem je seznámit zaměstnance s postupy a pravidly společnosti. Takové školení musí absolvovat každý nový zaměstnanec společnosti. A to i v případech, kdy takové školení proběhlo na předchozím pracovišti.

Každá společnost má svá vlastní pravidla, postupy a schémata. Musíme se vypořádat s různými riziky nebo situacemi, které s sebou nesou rizika. Proto je dobré, aby se s nimi každý nový zaměstnanec seznámil. Kurz bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nezbytný nejen pro zajištění vaší bezpečnosti, ale i bezpečnosti vašich kolegů.

Úvodní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci by mělo zahrnovat jak obecné, tak environmentální pokyny. Takový kurz by neměl trvat méně než 90 minut. Náklady na toto školení činí přibližně 60 liber na zaměstnance.

Vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci platí pro zaměstnance až 12 měsíců od nástupu do zaměstnání, školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro vedoucí pracovníky platí šest měsíců.

Když vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přestane platit, musí zaměstnanec absolvovat pravidelné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Kdo musí absolvovat vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci?

 • Nový zaměstnanec
 • Student odborné školy zaměstnaný pro účely odborné praxe
 • Učeň

Jak by měl takový kurz vypadat?

 • Rozhovor mezi školitelem a zaměstnancem
 • Předveďte a vysvětlete činnosti, které bude zaměstnanec na pracovišti vykonávat, a uveďte bezpečné pracovní metody.
 • Zaměstnanec provede to, co bylo prezentováno dříve.
 • Samostatná práce pracovníka pod dohledem instruktora

Školení předběžné Můžeme je rozdělit na:

 • Instrukce
 • Stát

Zaměstnanec musí písemně potvrdit, že absolvoval instruktážní školení i školení na pracovišti.

Instrukce zajistí, aby účastníci byli seznámeni s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, první pomoci nebo pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví, která platí v podniku.

Může být prováděn:

 • Zaměstnavatel, který plní stejné úkoly
 • Pracovníci služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zaměstnanec určený zaměstnavatelem, který má odpovídající znalosti a platné osvědčení o absolvování kurzu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stát umožňuje účastníkovi seznámit se s pracovními riziky, která se vyskytují na pracovišti, se způsoby ochrany a s bezpečnou prací na konkrétním pracovišti.

Zaměstnanec, který vykonává práci na více než jedné pozici, by měl obdržet pracovní instrukce pro každou pozici.

Takové školení poskytují:

 • Zaměstnavatel, pokud je kvalifikovaný a vyškolený v oblasti poskytování instruktáží na pracovišti.
 • Osoba odpovědná za zaměstnance určená zaměstnavatelem

Obavy z trvalých pokynů:

 • Student
 • Student ve výcviku
 • Převedení zaměstnance na jiné pracovní místo
 • Zaměstnanec na pracovní pozici, kde může být vystaven škodlivým zdravotním faktorům.

 Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci periodické:

Pravidelně se provádí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví, aby se aktualizovaly informace a upozornilo se na nová nebo opakující se nebezpečí. Školicí středisko pověřené prováděním takového školení může od zaměstnavatele obdržet informace o tom, na co se má při takovém školení zaměřit. Toto školení může mít podobu kurzu, semináře nebo samostudia. Náklady na toto školení činí přibližně 50 PLN na pracovníka.

Načasování pravidelných školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci by se nemělo podceňovat. V případě případné kontroly, kdy nám vyprší platnost školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nám může být uložena pokuta. Každá společnost by proto měla mít osobu, která se bude věnovat sledování termínů testování.

Pravidelná školení jsou zakončena zkouškou. Testuje se znalost školicího programu, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dovedností v oblasti organizace práce. Osoba, která úspěšně složí zkoušku, obdrží příslušné osvědčení vydané poskytovatelem školení.

Pravidelné školení nemusí absolvovat zaměstnanci, kteří mají osvědčení o absolvování školení na obdobné pozici v posledních 6 nebo 12 měsících.

Tyto průzkumy zůstávají v platnosti jeden až šest let v závislosti na pozici.

 Platnost školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve vztahu k zastávané pozici:

Pracovní stanice - 3 roky nebo jeden rok, pokud vykonáváte zvlášť nebezpečnou práci.

První pravidelné školení by měl zaměstnanec absolvovat do jednoho roku od nástupu do zaměstnání. Pokud se jedná o obzvláště nebezpečnou práci, mělo by se toto školení opakovat jednou ročně.

Zaměstnanci odpovědní za ostatní, manažeři, mistři - 5 let

technologové, organizátoři výroby, konstruktéři, inženýři a techničtí pracovníci. - 5 let

Důležité!

V roce 2019 bylo rozhodnuto o zrušení povinného periodického školení pro administrativní a kancelářské pracovníky. Bylo konstatováno, že tato práce nepředstavuje nová rizika a že získané poznatky není třeba tak často opakovat. Zaměstnanci v odvětvích, která nejsou nebezpečná, proto již nemusí opakovat pravidelná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Patří mezi ně ti, kteří se podílejí na min:

 • výroba oděvů, kůže,
 • výroba počítačů
 • tisk
 • detektivní činnosti
 • vědecká činnost
 • finanční činnosti
 • pojišťovací činnost

a ti, kteří pracují v:

 • letectví
 • doprava
 • komunikace
 • vzdělávání

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

21 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38