Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Kto a kedy by mal absolvovať úvodné a pravidelné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Vykonávanie vstupných a pravidelných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je jednou z povinností zamestnávateľa. Cieľom takéhoto školenia je nielen oboznámiť zamestnancov s pravidlami a predpismi spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ale aj s tým, ako postupovať v núdzových situáciách a ako poskytnúť prvú pomoc. Takéto školenie sa môže organizovať interne aj online. Organizácia takéhoto školenia na mieste môže byť náročná. Musíte si nájsť miesto konania, inštruktora a naplánovať čas pre zamestnancov. Online školenie je preto lepšou voľbou, pretože ho môžete absolvovať v čase a na mieste, ktoré vám vyhovujú, stačí vám len prístup na internet. Zamestnanec je povinný písomne potvrdiť vyhlásenie, že je oboznámený s pravidlami a predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v angličtine:

Ak má spoločnosť cudzojazyčných zamestnancov, je možné zorganizovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v angličtine alebo s prekladateľom.

Pozor!

Jediným prípadom, keď sa nevyžaduje školenie zamestnanca pred nástupom do zamestnania, je prípad, keď zamestnanec nastúpi na rovnakú pozíciu, akú zastával u zamestnávateľa pred uzatvorením následnej pracovnej zmluvy.

Dôležité!

 • Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre zamestnancov v robotníckych profesiách sa môže uskutočniť len na pracovisku.
 • Online školenia môžu absolvovať zamestnanci na administratívnych a manažérskych pozíciách, ako aj učitelia, IT špecialisti alebo napríklad zdravotnícki pracovníci.

Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa musí opakovať z času na čas. Tým sa zabezpečí, že zamestnanci budú neustále aktualizovaní a že sa upevnia už nadobudnuté vedomosti. Náklady na školenie plne hradí zamestnávateľ.

Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci môžeme rozdeliť na:

 • Predbežné
 • Periodické

Úvodné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciŠkolenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci predbežné:

Ich úlohou je oboznámiť zamestnanca s postupmi a pravidlami spoločnosti. Takéto školenie musí absolvovať každý nový zamestnanec spoločnosti. Dokonca aj v prípadoch, keď sa takéto školenie uskutočnilo na predchádzajúcom pracovisku.

Každá spoločnosť má svoje vlastné pravidlá, postupy a schémy. Musíme sa vyrovnať s rôznymi rizikami alebo situáciami, ktoré nesú riziká. Preto je dobré, aby sa s nimi oboznámil každý nový zamestnanec. Kurz bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebný nielen na zaistenie vašej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti vašich kolegov.

Úvodné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia by malo zahŕňať všeobecné aj environmentálne pokyny. Takýto kurz by nemal trvať menej ako 90 minút. Náklady na takéto školenie sú približne 60 GBP na zamestnanca.

Vstupné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platí pre zamestnancov do 12 mesiacov od nástupu do zamestnania, školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre vedúcich pracovníkov platí šesť mesiacov.

Keď úvodné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stratí platnosť, zamestnanec musí absolvovať pravidelné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Kto musí absolvovať vstupné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia?

 • Nový zamestnanec
 • Študent odbornej školy zamestnaný na účely učňovskej prípravy
 • Učeň

Ako by mal takýto kurz vyzerať?

 • Rozhovor medzi inštruktorom a zamestnancom
 • Ukážte a vysvetlite činnosti, ktoré bude zamestnanec vykonávať na pracovisku, a uveďte pracovné metódy, ktoré budú bezpečné.
 • Zamestnanec vykoná to, čo bolo prezentované predtým.
 • Samostatná práca pracovníka pod dohľadom inštruktora

Školenie predbežné Môžeme ich rozdeliť na:

 • Inštrukcie
 • Štát

Zamestnanec musí písomne potvrdiť, že sa zúčastnil na inštruktáži aj na školení na pracovisku.

Inštrukcie zabezpečuje, aby účastníci boli oboznámení s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, prvej pomoci alebo s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré platia v podniku.

Môže sa vykonávať prostredníctvom:

 • Zamestnávateľ, ktorý vykonáva rovnaké úlohy
 • Pracovníci služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zamestnanec, ktorého určí zamestnávateľ a ktorý má príslušné znalosti a aktuálne osvedčenie o absolvovaní kurzu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Štát umožňuje účastníkovi oboznámiť sa s pracovnými rizikami, ktoré sa vyskytujú na pracovisku, so spôsobmi ochrany a s bezpečnou prácou na konkrétnom pracovisku.

Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na viac ako jednej pozícii, by mal dostať pracovné inštrukcie pre každú pozíciu.

Takéto školenia poskytujú:

 • Zamestnávateľ, ak je kvalifikovaný a vyškolený v oblasti poskytovania inštruktáže na pracovisku
 • Osoba zodpovedná za zamestnancov určená zamestnávateľom

Obavy týkajúce sa stálych pokynov:

 • Študent
 • Študent v odbornej príprave
 • Preloženie zamestnanca na iné pracovné miesto
 • Zamestnanec na pracovnej pozícii, kde môže byť vystavený škodlivým zdravotným faktorom.

 Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci periodické:

Pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia sa vykonávajú s cieľom aktualizovať informácie a upozorniť na nové alebo opakujúce sa nebezpečenstvá. Školiace stredisko poverené vykonávaním takejto odbornej prípravy môže od zamestnávateľa získať informácie o tom, na čo sa má počas takejto odbornej prípravy zamerať. Toto školenie môže mať formu kurzu, seminára alebo samoštúdia. Náklady na takéto školenie sú približne 50 PLN na pracovníka.

Načasovanie pravidelného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci by sa nemalo podceňovať. V prípade prípadnej kontroly, keď nám vyprší platnosť školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nám môže byť uložená pokuta. Každá spoločnosť by preto mala mať osobu, ktorá sa bude venovať sledovaniu dátumov testovania.

Pravidelné kurzy odbornej prípravy sa končia skúškou. Táto skúška preveruje znalosti programu odbornej prípravy, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zručnosti v oblasti organizácie práce. Osoba, ktorá úspešne absolvuje skúšku, dostane príslušné osvedčenie vydané poskytovateľom odbornej prípravy.

Pravidelné školenie sa nemusí poskytovať zamestnancom, ktorí majú osvedčenie o školení na podobnej pozícii za posledných 6 alebo 12 mesiacov.

Takéto prieskumy zostávajú v platnosti jeden až šesť rokov v závislosti od pozície.

 Platnosť školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia vo vzťahu k zastávanej pozícii:

Pracovné stanice - 3 roky alebo jeden rok, ak vykonávate obzvlášť nebezpečnú prácu

Prvé pravidelné školenie by mal zamestnanec absolvovať do jedného roka od nástupu do zamestnania. Ak ide o obzvlášť nebezpečnú prácu, toto školenie by sa malo opakovať raz ročne.

Zamestnanci zodpovední za ostatných, manažéri, majstri - 5 rokov

technológovia, organizátori výroby, dizajnéri, technický a inžiniersky personál - 5 rokov

Dôležité!

V roku 2019 sa rozhodlo o zrušení povinného pravidelného vzdelávania administratívnych a kancelárskych pracovníkov. Dospelo sa k záveru, že táto práca nepredstavuje nové riziká a že získané poznatky nie je potrebné tak často opakovať. Preto zamestnanci v odvetviach, ktoré nie sú nebezpečné, už nemusia opakovať pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Patria medzi ne aj tí, ktorí sa podieľajú na min:

 • výroba odevov, kože,
 • výroba počítačov
 • tlač
 • detektívne činnosti
 • vedecké aktivity
 • finančné činnosti
 • poisťovníctvo

a tí, ktorí pracujú v:

 • letectvo
 • doprava
 • komunikácia
 • vzdelávanie

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38