Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Tím pracujúci vo vysokej nadmorskej výške

Ako sa vyhnúť bezpečnostným hrozbám a zabezpečiť dôveru zamestnancov?

Skutočnosť, že sa pracovník cíti bezpečne, má potenciál vyhnúť sa všeobecným bezpečnostným rizikám a efektívne vykonávať prácu vo výškach. Budovanie pocitu dôvery v tíme úzko súvisí s implementáciou vhodných bezpečnostných opatrení proti neoprávneným okolnostiam. Na tento účel sa používajú špeciálne postupy. Aké konkrétne pravidlá a činnosti môžu prispieť k vybudovaniu pocitu bezpečia pre celý tím ľudí pracujúcich vo výškach?

 

Čo je práca vo výškach?

Pracovník sa šmýka po lane zo strechyPráca vo výškach je spojená s vykonávaním činností vo výške najmenej jeden meter nad zemou alebo podlahou. Z tejto situácie však existujú dve výnimky:

 • ak je tento priestor chránený tienením zo všetkých možných strán do výšky najmenej jeden a pol metra s pevnými stenami alebo stenami s presklenými plochami,
 • keď má oblasť pevné a stabilné konštrukcie alebo zariadenia, ktoré poskytujú ochranu pred pádom z výšky.

Práce vo výškach sú spravidla kombinované s tzv lanový alebo stavebný prístup. Ľudia zamestnaní pri tomto type práce často vykonávajú okrem výšok aj rôzne druhy zákazkových činností, medzi ktoré patrí napríklad montáž, servis, upratovanie či renovácia. Katalóg týchto úloh je oveľa širší. Napriek tomu práca vo výškach so sebou nesie riziko zranenia alebo v extrémnych situáciách aj smrti. Najväčšou zodpovednosťou za ich bezpečnosť je zaťažený podnikateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov na práce vo výškach. To ich však neoslobodzuje od starostlivého dodržiavania všetkých pravidiel na pracovisku. Zdravie a život ostatných členov tímu často závisí od povinnosti a opatrnosti jednej osoby.

 

Požiadavky na pracovníkov vo výškach

Vzhľadom na to, že práca vo výškach je náročná a pomerne nebezpečná práca, nie každý má nárok na zamestnanie sa tu. Zamestnanec vykonávajúci práce vo výškach by mal v súlade s platnou legislatívou:

 • mať aspoň 18 rokov,
 • mať aspoň základné vzdelanie,
 • mať dobrý psychofyzický stav, potvrdený príslušným potvrdením lekára pracovného lekárstva (žiadne kontraindikácie pre tento druh práce),
 • mať príslušnú kvalifikáciu, certifikáty a certifikáty,
 • absolvovať školenie BOZP a požiarnej ochrany,
 • byť oboznámený s hodnotením pracovného rizika a všetkými pokynmi a postupmi, ktoré sa majú používať na danom pracovisku, vrátane príručky na vyhradené pracovisko,
 • byť vybavený tzv osobných ochranných pracovných prostriedkov a oboznámil sa s návodom na ich používanie počas školenia.

Je dôležité, aby mal zamestnanec predispozíciu vykonávať tento druh práce, t.j. pokoj, zodpovednosť, zdravý rozum ako aj presnosť a pracovitosť pri uplatňovaní všetkých pravidiel platných na danej pozícii. Aj keď to nie je špecifikované vo forme právnych predpisov, každý zamestnávateľ by si mal počas náborového procesu potenciálneho kandidáta preveriť na tieto vlastnosti. Zamestnávateľ aj členovia pracovného tímu by neradi riešili osobu, ktorá by bola zdrojom dodatočného stresu a predstavovala by záťaž a hrozbu.

 

Dôležité bezpečnostné úlohy pre zamestnávateľa

Výstražné znamenie práce vo výškeZamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom primeraný dohľad (napr. vedúci zamestnanec). Všetkým ľuďom, ktorí vykonávajú práce vo výškach, má zabezpečiť aj istotu zo strany ostatných zamestnancov. Povinnosťou zamestnávateľa je tiež bezplatne vybaviť zamestnancov vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Netreba zabúdať na opatrenia kolektívnej ochrany a vhodné označovanie zón pre prácu vo výškach alebo potenciálne nebezpečných miestach. Každý zamestnanec musí byť riadne zaškolený o rozsahu a poradí vykonávaných prác a o svojej účasti na nich.

 

Ochrana

Existujú prostriedky individuálnej a kolektívnej ochrany. Osobné ochranné pracovné prostriedky sú určené na ochranu zdravia a života každého zamestnanca samostatne. Použitie tohto typu výstroja spočíva v jeho nosení alebo používaní pri vykonávaní činností daného druhu (napr. prilba, postroj, odev). Opatrenia kolektívnej ochrany chránia pred bezpečnostnými hrozbami a môže ich využívať skupina osôb zamestnaných v činnostiach daného typu. Najčastejšie majú formu technických riešení (napr. lešenie, pletivá).

 

Vybavenie pre prácu vo výškach

Správne zvolené vybavenie pomáha zvyšovať úroveň bezpečnosti zamestnancov pri plnení ich úloh. Je však nápomocný len vtedy, ak to jeho technický stav dovoľuje. Preto sa pri výbere vybavenia oplatí riadiť sa jeho kvalitou. Na tento účel je potrebné skontrolovať, či zariadenia, mechanizmy mechanizmov a dokonca aj nástroje alebo príslušenstvo majú príslušné certifikáty. Je dôležité, aby zamestnanci boli vyškolení na správnu manipuláciu so zariadením a aby každodenne vykonávali činnosť kontroly vhodnosti jeho jednotlivých prvkov. Užitočné a niekedy dokonca potrebné vybavenie pre prácu vo výškach často zahŕňa:

 • oblečenie a obuv by mali byť špecializované (vrátane termoaktívnych, vodotesných), niekedy sú vybavené aj rukavicami a okuliarmi,
 • prilba (prilba) vyrobená z vysokokvalitných materiálov by mala mať správnu veľkosť (zakrývať príslušné plochy hlavy, aby nebránila viditeľnosti) a byť ľahká; typ prilby sa prispôsobuje aj druhu vykonávanej práce,
 • horolezecký úväz, musí byť pohodlný (ochrana proti oderom, nastavenie dĺžky pásu), tento typ výstroja môže pokrývať celé telo alebo oblasť bokov a stehien,
 • kvalitné horolezecké laná (statické a dynamické), certifikované na bezpečnosť, s príslušnými parametrami (napr. priemer, hmotnosť),
 • vyhradené karabíny (ich úlohou je okrem iného zaisťovať rôzne typy uzlov)
 • lavičky, užitočné pri dlhodobom visení nad zemou / podlahou,
 • približovacie zariadenia,
 • zostupy,
 • kladky na prepravu nákladov,
 • laná, vybavenie používané pri samopoistení,
 • dosky pracovnej stanice, ktoré pomáhajú organizovať pracovisko,
 • pásky (súčasť istenia).

 

Je v záujme každého zamestnávateľa, aby podnikol všetky kroky na ochranu zdravia svojich zamestnancov. Existuje však ešte dôležitejší dôvod, prečo sa starať o svojich zamestnancov, vrátane tých, ktorí pracujú vo výškach. Ľudské zdroje tvoria hodnotu spoločnosti a často ovplyvňujú jej konkurenčnú výhodu. Preto sa oplatí postarať sa o svojich ľudí a poskytnúť im také podmienky, aby zaangažovaní a plne motivovaní mohli vykonávať svoje povinnosti v prospech obchodnej činnosti spoločnosti.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38