Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Oznaczenia drogi ewakuacyjnej

Co rozumiemy przez skrót “ppoż.”?

Inaczej przepisy przeciwpożarowe

Składają się z ogólnych zasad formalnych, które są uregulowane prawnie. Definiują odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakładzie pracy.  

Jakie są wymogi prawne? 

Przedsiębiorcy zobowiązani są przestrzegać zapisów ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Informacje szczegółowe można znaleźć w rozporządzeniach.  

Użycie gaśnicy w praktyce

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie w wymaganym zakresie do pół roku po rozpoczęciu zatrudnienia. Na podstawie rozporządzenia z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Szkolenia powinny odbywać się min. raz na dwa lata przez właściciela obiektu dla ponad 50 stałych osób. 

Art. 209 par. 1 pkt. 2 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawców do zapewnienia swoim pracownikom niezbędnych środków do zwalczania pożarów i ewakuacji, a także wyznaczenie ludzi, którzy będą wykonywali zadania w tym zakresie. Najlepszym wyborem będzie umówienie się na nasz kurs przeciwpożarowy. Oferujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP i PPOŻ. 

Rodzaje szkoleń: 

 • Wstępne dla nowych pracowników, gdzie poznają obsługę gaśnicy, ryzyka i sposób gaszenia różnych pożarów oraz właściwą ewakuację; 
 • Okresowe; 
 • Specjalistyczne dla osób, którzy mają kontakt z materiałami łatwopalnymi. 

Kto je przeprowadza? 

 • Inspektorzy; 
 • Instytucje; 
 • Podmioty zewnętrzne. 

Podstawowe elementy: 

 • Wyjaśnienie zagadnień w formie wykładu lub instruktażu 
 • Ćwiczenia praktyczne (nie obowiązkowe) 

Tematy wykładów: 

 • Zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy; 
 • Instrukcje pożarowe budynku; 
 • Informacje dotyczące rozmieszczania sprzętu pożarowego; 
 • Oznaczenia ewakuacyjne i pożarowe; 
 • Procedury alarmowe; 
 • Obsługa podręcznych sprzętów gaśniczych; 
 • Przeprowadzenie ewakuacji;  
 • Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. 

Warsztaty dopasowujemy indywidualnie pod danego klienta, dzięki temu otrzymujemy lepsze wyniki kształcenia. Zajęcia wzbogacamy o pokazy i ćwiczenia. Na koniec wystawiamy zaświadczenie o ich odbyciu. 

Do czego służy gaśnica? 

Gaśnica pożarowa to podstawowa rzecz chroniąca przed ogniem. Możemy ją spotkać wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie. Są to przede wszystkim budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa, mieszkania i samochody. W większości z tych miejsc jest prawny obowiązek posiadania gaśnic lub hydrantów. Najpopularniejszy typ to ABC (uniwersalna) z homologacją. 

Rodzaje pożarów dzieląc na klasy: 

A – materiały stałe pochodzenia organicznego (np. drewno); 

B – płonące ciecze palne i materiały topiące się podczas palenia (np. benzyna); 

C – gazy (np. tlenek węgla, tzw. czad); 

D – metale (np. aluminium); 

Oznaczenia drogi ewakuacyjnej

E – urządzenia elektryczne pod napięciem oraz w bliskim otoczeniu (np. przewody); 

F – tłuszcze spożywcze (np. olej spożywczy). 

Trzeba pamiętać, że gaśnice mają różną zasadę działania. W zależności od użytej substancji przeznaczone są do konkretnych pożarów. Dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego rodzaju sprzętu. Pomimo instrukcji na każdym z nich, lepiej wiedzieć to wcześniej, żeby szybko zareagować. Tylko poprawne użycie daje pożądane rezultaty. W przeciwnym razie można pogorszyć sprawę i wyrządzić dodatkowe szkody.  

Typy gaśnic ze względu na wypełnienie: 

 1. wodne – napełnione pianą gaśniczą. Wykorzystują niepalny gaz do wypuszczania pod ciśnieniem środka gaśniczego. Nie nadaje się do urządzeń elektrycznych pod napięciem. 
 2. proszkowe – działają na zasadzie odcięcia tlenu od palącej się powierzchni. Stosuje się w nich specjalne proszki chemiczne. Najpopularniejsze z nich to: 
 • węglanowe – służą do gaszenia cieczy i gazów  
 • fosforanowe – do materiałów pochodzenia organicznego. Najczęściej wykorzystywane z uwagi na wysoką odporność wstrząsową, zawilgocenie, różnorodne użycie. 
 1. śniegowe – nazwa wzięła się od efektu jaki następuje po kontakcie z ogniem. Schładza do wysokiej temperatury na minusie i pokrywa powierzchnię suchym lodem. Wypełnione są CO2. Stosuje się je do urządzeń elektrycznych, cieczy palnych oraz płonących gazów. Nie można  używać  ich na ludziach. 

Czy pracodawca powinien odbyć szkolenie? 

Jest do tego zobowiązany tak samo jak zatrudnieni. Na jego głowie spoczywa obowiązek organizacji. W zależności od wielkości firmy można spotkać w nich inspektora ochrony przeciwpożarowej, który sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem w tym zakresie. Dzięki czemu przedsiębiorca staje się odciążony i ma doradcę pomagającego przestrzegać wymogów wyposażenia budynku oraz spraw techniczno–instalacyjnych. 

Jak często wykonywać ćwiczenia? 

 1. Raz na dwa lata dla ponad 50 stałych osób. 
 2. Przynajmniej jedno szkolenie rocznie, nie później niż 3 miesiące od wejścia nowych użytkowników obiektu. W miejscach, gdzie regularnie następuje wymiana co najmniej 50 osób w jednym momencie (np. akademiki, szkoły). 
 3. W miejscach objętych strefą pożarową zaliczoną do kategorii ZL II (zagrożenia ludzi) oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych należy porozumieć się z komendantem Państwowej Straży Pożarnej na danym terenie. W celu umówienia spotkania na którym zostaną przedstawione szczegóły przedsięwzięcia. 

  Na czym polega praca inspektora ppoż.? 

  Strażak gasi pożar

  Wykonuje zadania oparte na przeciwdziałaniu pożarom. Osoba taka musi posiadać specjalne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Zbiór czynności został opisany w ustawie. Jego zadaniem jest przeprowadzanie szkoleń. Doradztwo związane z: 

  • bezpieczeństwem, 
  • wyposażeniem budynku, 
  • drogami ewakuacyjnymi, 
  • konserwacją i naprawą urządzeń, 
  • przygotowaniem akcji ratunkowej, 
  • postępowaniem przy różnego rodzaju zagrożeniach m.in. pożar, zagrożenia miejscowe czy klęska żywiołowa. 

   Jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce: 

  1. Straż pożarna: 
  • Gminna zawodowa;  
  • Powiatowa (miejska) zawodowa; 
  • Ochotnicza; 
  • Państwowa; 
  1. Służba ratownicza: 
  • Terenowa;  
  • Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa; 
  • Inne. 

  Powiązane artykuły:

  Zapisz się na rozmowę

  Podaj nam numer kontaktowy

  1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

  Zadzwonimy w najbliższym czasie

  ZAPISY: +48 22 208 38 38