Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Prace narażone na niebezpieczeństwo.

BHP dla osób wykonujących ryzykowne prace.

Na przestrzeni lat możemy zaobserwować znaczącą ewolucję w różnych perspektywach. Niegdyś wykonywane przez ludzi prace za sprawą dodatkowych maszyn i narzędzi stają się szybsze oraz lżejsze. Co więcej, niektóre ze sprawowanych zawodów w całości przejęły zdalnie sterowane lub automatyczne roboty. Mając to na uwadze warto przyjrzeć się pracom wykonywanym przez osoby, w mniejszym lub większym stopniu wspierane przez maszyny pomocnicze. Które codziennie narażają swoje zdrowie i życie, aby społeczeństwu żyło się lepiej.

Stanowiska narażone na szczególne ryzyko lub utrudnione warunki przy wykonywanej pracy ściśle określone są w ustawie z 26 września 1997 roku, rozdziału 6 rozporządzone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wszechobejmujących przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Do zawodów i wykonywanych zadań, które w głównej mierze wystawione są na szereg niebezpieczeństw zalicza się:

 • Roboty remontowe, rozbiórkowe, montażowe i budowlane zarządzane bez wstrzymania ruchu całościowego bądź częściowego zakładu pracy.
 • Prace przy kanałach, zbiornikach, wnętrzach maszyn technicznych lub innych stwarzających ryzyko powierzchniach zamkniętych.
 • Prace z użyciem materiałów łatwopalnych lub chemicznych.
 • Działanie na wysokościach.
 • Prace podczas eksploatowania instalacji i urządzeń.
 • Prace wymienione przez pracodawcę wedle jego uznania.
 • Wewnątrz komór paleniskowych kotłów, elektrofiltrów, walczaków kotła, kanałów i lejów zsypowych, zbiornikach paliw gazowych i płynnych, kanałów spalin oraz zasobników.
 • Wewnątrz zasobników i obiegach przygotowawczych pyłu węglowego, młynów węglowych, przy wentylatorach węglowych, separatorach, cyklonach, węgla, popiołu, żużla oraz innych pomieszczeń i zbiorników, w których mogą występować ciecze bądź gazy żrące, trujące, palne, duszące lub wybuchowe.
 • Wymagające wymontowania, odkręcenia, wyważania i naprawy wirników turbiny oraz generatora.
 • W rotacji elektrowni wodnych i cieplnych, bezwzględnie potrzebujących wejścia do rurociągów, rur ssawnych, kanałów lub zbiorników, a także prace na zrzutach i ujęciach wody wykonywane z barek, łodzi, pomostów oraz przeprowadzane pod taflą wody.
 • Wykonywanie pod napięciem eksploatacji, remontów i modernizacji maszyn elektroenergetycznych.
 • Prace przy odkrytych urządzeniach elektroenergetycznych lub jego elementach pod napięciem oraz nieuziemionych lub uziemionych w nieodpowiedni sposób urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznego zawieszaniu i opuszczaniu przewodów krzyżujących drogi kołowe, wodne i kolejowe.
 • W związku z przecinaniem i rozróżnianiem przewodów elektroenergetycznych.
 • Podczas lutowania i spawania, wymianie pojedynczych ogniw, baterii w akumulatorach lub stojaków.
 • Prace przy wyłączonym torze podwójnej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kilowolta i powyżej, jeżeli drugi tor linii jest pod napięciem.
 • Przy wyłączonych i znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie znajdującej się pod napięciem.
 • Podczas wykonywania prób i pomiarów specjalnie do tego przygotowanych pracowników w ustalonych miejscach.
 • Remonty czy eksploatacje przy maszynach rozładowczych paliw gazowych i płynnych, wraz z ich instalacjami takich jak pompy rozładowcze lub rurociągi spustowe.
 • Przy neutralizatorach wysokonapięciowych i radioizotopowych przydatnych do neutralizacji towarów elektrostatycznych.
 • Podczas wykopów wykonywanych przy przeglądach i naprawach gazociągów lub pozostałych urządzeń gazowniczych;
 • Wymianie bądź remontach rurociągów, pomp głębinowych, zaworów i zbiorników niebezpiecznych ścieków poregeneracyjnych lub ścieków chemicznych.
 • Zawody, które wymagają wykorzystania chemicznych substratów potrzebnych do czyszczenia rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, kotłów, odwadniaczy, zasobników ciśnieniowych i odolejaczy.
 • Wewnątrz pomieszczeń i zbiorników, w których możemy znaleźć sprężone powietrze, w rurach sprężonego powietrza o nadciśnieniu minimalnym 50 kilopaskala, wymagającego rozkręcenia składowych sprężarki.
 • Na rurociągach pary wodnej, sprężonego powietrza, wody, mazutu, instalacjach gaśniczych oraz oleju o nadciśnieniu roboczym minimalnym 50 kilopaskala, wymagającego rozkręcenia odcinka lub armatury rurociągu lub zruszenia zawiesi i podpór wodociągów.

Tak prezentują się prace, które nadal wymagają specjalisty w danym fachu. Rzeczywiście dużą role pełnią maszyny, lecz bez zaangażowania człowieka nie przyniosłoby to żadnych skutków. Aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom podczas wykonywanego zawodu, pracodawcy starają się jak najbardziej wspierać i doszkalać swoich pracowników. Właściciel jest również zobowiązany do aktualizowania i ustalenia wykazu prac szczególnie ryzykowanych występujących w jego zakładzie pracy, ponad to musi ustalić formę prowadzenia tej dokumentacji.

Obowiązki pracodawcy względem pracownika.Obowiązki pracodawcy względem pracownika.

 • Bezpośredni nadzór nad wyznaczonymi osobami do pracy – dogląd pracownika powinien odbywać przez cały czas, kiedy wykonywana jest praca narażająca zdrowie lub życie (na można wykonywać powierzonego zadania nawet podczas chwilowej nieobecności koordynatora).
 • Techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające właściwe dla rodzaju wykonywanych prac: asekuracja pracujących, środki ochrony zbiorowej (na przykład schody, balustrady, automatyczna wentylacja lub podnośniki, urządzenia ryglujące, odpylanie, gaśnice, osłony), środki ochrony indywidualnej (obuwie z podeszwą przeciwpoślizgową, okulary ochronne, rękawice chroniące przed opiłkami, aparaty tlenowe, pasy krzyżowo-lędźwiowe przydatne do ręcznych prac transportowych, urządzenia samohamowne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości), oznakowanie stref niebezpiecznych, właściwe oznakowania sygnalizujące pomieszczenie stwarzające niebezpieczeństwo itp.
 • Instruktaż pracowników obejmujący między innymi:
 • Imienny podział wykonywania pracy.
 • Przyporządkowana kolejność wykonywanych zadań.
 • Wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny w pracy przy poszczególnych czynnościach ustalone od samego początku i informowanie o aktualnościach.
 • Dostęp do miejsc wykonywania prac objętych szczególnym niebezpieczeństwem jedynie dla osób, które posiadają specjalne upoważnienia i zostały odpowiednio poinstruowane.

Obowiązki te mogą być zrealizowane przez:

 • Protokólarne ustalenie przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami, czyli kierownika bądź przełożonego o szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzonych prac pomiędzy wszystkich pracowników z imiennym podziałem obowiązków.
 • Podejmowanie się pracy i kierowanie nią tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego ustalenia z pracodawcą.
 • Poinformowanie zleceniobiorców o właściwościach stosowanych materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o sposobach bezpiecznego ich zastosowania.
 • Kompletne zaprezentowanie postępowania w sytuacjach awaryjnych.
« 

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

25 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38