Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Bezpečná prevádzka - údržba ručnej hasičskej techniky

Pod pojmom protipožiarne zariadenia rozumieme všetky druhy pevných alebo polostálych zariadení, ovládaných ručne alebo automaticky, ktoré sú zodpovedné za zisťovanie a zdolávanie požiarov, ako aj za neutralizáciu ich účinkov. Protipožiarne zariadenia sa delia na:

  • zariadenia zahrnuté v systéme hlasového poplachu a požiarnom poplachovom systéme,
  • signalizačné a poplašné zariadenia,
  • zariadenia na príjem požiarnych poplachov a zariadenia na príjem signálov porúch,
  • inštalácie núdzového osvetlenia,
  • hydranty,
  • hydrantové ventily,
  • čerpadlá v hasičských čerpacích staniciach,
  • zariadenia na odvod dymu,
  • odrezané požiarne klapky.

Pokiaľ ide o ručnú hasičskú techniku, jej účelom je uhasiť požiar v prvej fáze jeho vzniku. Ručné hasičské vybavenie zahŕňa:

Ohnivá guľa je z vonkajšej strany pokrytá polystyrénom, pričom ich vnútro je vyplnené práškovým hasiacim prostriedkom, ako aj pyrotechnickou náložou slúžiacou na rozptýlenie hasiaceho materiálu obsiahnutého vo vnútri do vzdialenosti najmenej piatich metrov. Použitie loptičky je veľmi jednoduché a bezpečné: loptičku treba vhodiť do ohňa, následne sa loptička vďaka povrchu pokrytému zápalnicou zapáli, v ďalšom kroku dôjde k výbuchu a miesto požiaru sa zasype hasiacim práškom . Medzi najdôležitejšie výhody ručného hasičského vybavenia patrí predovšetkým jednoduchosť ovládania, vďaka ktorému môže tieto prístroje používať každá dospelá osoba bez potreby špecializovaného školenia. Všetky zariadenia by mali byť vybavené návodom na použitie.

Podľa vyhlášky ministra vnútra a správy zo dňa 7. júna 2010 o požiarnej ochrane stavieb, iných stavieb a priestorov (Z. z. č. 109, pol. 719), protipožiarne zariadenia vrátane prenosných a mobilných hasiacich prístrojov, by sa mali podrobovať technickým kontrolám a údržbárskym činnostiam v intervaloch určených výrobcom, nie však menej často ako raz ročne. Podľa troch najväčších domácich výrobcov hasiacich a hasiacich prístrojov by však prvá kontrola mala prebehnúť do dvanástich mesiacov od dátumu výroby, druhá kontrola a každá ďalšia kontrola by však mala byť každých šesť mesiacov. Lehota kontroly hasiaceho zariadenia môže byť kratšia, ak sa môže zhoršiť technický stav a účinnosť hasenia. K takýmto situáciám najčastejšie dochádza v chemickom priemysle, námornom hospodárstve, baníctve, zariadeniach s mimoriadne nebezpečenstvom požiaru a nepriaznivými klimatickými podmienkami.

Kontrola je periodická kontrola technického stavu zariadení vrátane hasiacich prístrojov a hasiacich jednotiek. Tieto testy sú zamerané na kontrolu technickej účinnosti zariadení, ktorá potvrdí ich správnu činnosť. Neoddeliteľnou súčasťou kontroly je údržba, zameraná na obnovenie technickej účinnosti zariadení požiarnej ochrany bez nutnosti ich opravy. Pokiaľ ide o opravu, vyžaduje si to dielenské opatrenia, aby sa zabezpečilo obnovenie prevádzky ručného hasičského zariadenia. Oprava zahŕňa: demontáž a montáž zariadenia, výmenu hasiacej látky, čistenie, lakovanie a skúšanie pevnosti nádrže ako aj značenie.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

22 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38