Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Bezpečný provoz - údržba ruční hasičské techniky

Pojmem protipožární zařízení rozumíme všechny druhy pevných nebo polotrvalých zařízení, ovládaných ručně nebo automaticky, odpovědných za detekci a hašení požárů, jakož i za neutralizaci jejich účinků. Protipožární zařízení se dělí na:

  • zařízení zahrnutá v systému evakuačního rozhlasu a systému požární signalizace,
  • signalizační a poplašná zařízení,
  • zařízení pro příjem požárních poplachů a zařízení pro příjem poruchových hlášení,
  • instalace nouzového osvětlení,
  • hydranty,
  • hydrantové ventily,
  • čerpadla v hasičských čerpacích stanicích,
  • zařízení na odvod kouře,
  • přerušené požární klapky.

Pokud jde o ruční hasičskou techniku, jejím účelem je uhasit požár v první fázi jeho vzniku. Součástí ručního hasičského vybavení je:

Ohnivá koule jsou z vnější strany pokryta polystyrenem, přičemž jejich vnitřek je vyplněn práškovým hasivem a také pyrotechnickou náplní sloužící k rozptýlení hasiva obsaženého uvnitř, do vzdálenosti nejméně pěti metrů. Použití koule je velmi jednoduché a bezpečné: kouli je třeba hodit do ohně, poté se koule díky svému povrchu pokrytému zápalnicí vznítí, v dalším kroku dojde k výbuchu a místo požáru se zasype hasicím práškem . Mezi nejdůležitější přednosti ruční hasičské techniky patří především snadná obsluha, díky které může tato zařízení používat každá dospělá osoba bez nutnosti specializovaného školení. Veškeré vybavení by mělo být vybaveno návodem k použití.

Podle vyhlášky ministra vnitra a správy ze dne 7. června 2010 o požární ochraně staveb, jiných staveb a ploch (sbírka zákonů č. 109, pol. 719), hasicí zařízení včetně přenosných a mobilních hasicích přístrojů, by měly být podrobovány technickým kontrolám a údržbě v intervalech stanovených výrobcem, ale ne méně často než jednou ročně. Podle tří největších tuzemských výrobců hasicích a hasicích přístrojů by však první kontrola měla proběhnout do dvanácti měsíců od data výroby, druhá kontrola a každá další kontrola by měla proběhnout každých šest měsíců. Při zhoršení technického stavu a účinnosti požární ochrany může být doba kontroly hasicího zařízení kratší. K takovým situacím nejčastěji dochází v chemickém průmyslu, námořním hospodářství, hornictví, v zařízeních se zvláštním požárním nebezpečím a nepříznivými klimatickými podmínkami.

Revize je periodická kontrola technického stavu zařízení včetně hasicích přístrojů a hasicích agregátů. Tyto testy jsou zaměřeny na kontrolu technické účinnosti zařízení, která potvrdí jejich správnou funkci. Nedílnou součástí kontroly je údržba se zaměřením na obnovu technické účinnosti zařízení požární ochrany bez nutnosti jejich opravy. Pokud jde o opravu, vyžaduje to dílenská opatření, aby bylo zajištěno, že ruční hasicí zařízení bude obnoveno do provozu. Oprava zahrnuje: demontáž a montáž zařízení, výměnu hasiva, čištění, nátěr a pevnostní zkoušku nádrže i označení.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38